Po-pá příjem servisu 9-17 h 722006322 i sms (objednávky zboží po-ne 9-17h)


Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není stanoveno něco jiného.

b) Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na adresu, která je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené v internetovém obchodu www.BIKE-OBCHOD.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou dalšími údaji rozšiřující internetovou nabídku, pokud nebyly ve smlouvě-objednávce výslovně uvedeny jako součást objednávky.

Vladimír Staněk-Bikeobchod.cz (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Místo plnění

Místem plnění při osobním odběru je provozovna prodávajícího.Při osobním odběru zboží kupující předloží kopii registrace v internetovém obchodu nebo se jinak prokáže že je již registrovaný uživatel.

Při platbě s převodem na účet-doklad o převodu. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno pověřené osoby.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a)Po provedení registrace (nebo přímým vkládáním zboží do košíku) zde v internetovém obchodu www.bike-obchod.cz můžete začít s nakupováním.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky popřípadě může požádat o složení zálohy na zboží.

b) Prodávající má závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), možnost žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c)Na přání kupujícího může být uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva.Elektronická objednávka poté uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené v internetovém obchodu www.BIKE-OBCHOD.cz jsou platné v okamžiku objednání.Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího.Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.Pokud jde o objednávku zboží nad určitou částku (aktuálně 2500,-) je doprava při objednání přes tento internetový obchod www.cyklo-centrum.cz zdarma.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci ihned nebo do druhého dne,případně do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Dopravní podmínky, poštovné

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro: 

Doručení objemnějšího (do 30kg) zboží (PPL-na adresu) 199 Kč

Při úhradě dobírky je možná platba i kartou přímo u řidiče PPL.

Doplňky a díly (PPL-na adresu) 149 Kč

Při úhradě dobírky je možná platba i kartou přímo u řidiče PPL.

Česká pošta-balík do ruky (obchodní balík)-dobírkou na adresu 129 Kč
Česká pošta-balík na poštu-dobírkou na Vaši nejbližší poštu 69 Kč
Osobní odběr zboží v naší prodejně 0 Kč
Z Česka na Slovensko-Pošta (obchodní balík) 299 Kč

Doručení třetí pracovní den od podání v Česku

U motocyklů a ostatních strojů preferujeme osobní předání-po dohodě Vám vybrané moto/atv ap.můžeme dovést.  

 


 

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny: 

Dobírkou 0 Kč
 
Převodem z účtu 0 Kč
 
Platební kartou při osobním odběru zboží v prodejně (VISA, MasterCard,...) 0 Kč
 
V hotovosti při os.vyzvednutí 0 Kč
 

Dodací lhůta je u České pošty - obchodní balík do 24h na uvedenou adresu s doručením do druhého pracovního dne.

Dodání Českou poštou na klasickou dobírku je do cca 3 pracovních dnů na Vaši poštu.

Doporučujeme kontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

Pozn: Nákup přes  spl.Info k této možnosti v prodejně nebo přes e-mail bikeobchod@centrum.cz .

8. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady,doporučujeme tyto skutečnosti sdělit bez odkladu.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající se vyjádří k reklamaci ihned při jejím obdržení.

U objednaného zboží přes internetový obchod je možnost vrácení nevyhovujícího zboží do 14 dnů (Vracíme částku za zboží a případné poštovné,pokud bylo při převzetí na dobírku hrazeno).

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak.

Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Platné od 26.2.2024 

Pozn:Na vyžádání,nebo zákazníkům ,kde se zdá tento text dlouhý,zašleme (případně přes telefon podáme) zjednodušené základní informace o nákupu nebo provedeme nákup,objednání zboží s Vámi např. přes telefon nebo přes e-mail.

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

BIKE-OBCHOD.cz neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru-internetového obchodu www.BIKE-OBCHOD.cz, účastní se průzkumů, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.

Internetový obchod www.BIKE-OBCHOD.cz si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a internetový obchod www.BIKE-OBCHOD.cz za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Na žádost uživatele podnikne internetový obchod www.Bike-obchod.cz veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

Ochrana ososbních údaj -platné od 26.2.2024

 

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

Y2JiZmQ